Monthly Archives Luty 2015

Walidacja efektów uczenia się

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi kwestii walidowania efektów uczenia się poza formalnym systemem edukacji. Należy wskazać na coraz większą rolę efektów uczenia się, a nie samego procesu kształcenia, w kontekście wymagań pracodawców i globalnego rynku pracy. W tym świetle znaczenia nabiera konieczność stworzenia jasnego systemu walidowania kompetencji, które nabywane są drogą pozaformalną (na różnego rodzaju kursach i szkoleniach) oraz nieformalną (poprzez samodzielną naukę i doświadczenie np. w środowisku pracy). Do 2018 roku wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek wprowadzenia jasnego systemu potwierdzania kompetencji, który będzie umożliwiał ich porównywanie przez pracodawców z różnych państw europejskich

czytaj więcej

Poziom 5 – brakujące ogniwo?

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą publikacją, która poświęcona jest  zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego piątego poziomu Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wyniki tego rozpoznania przedstawione są w poniższej publikacji.

czytaj więcej

Benchmarking w systemie szkonictwa wyższego

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi Benchmarkingowi w systemie szkolnictwa wyższego. Celem programów w ramach, których powstały poniższe publikacje jest ściślejsze powiązanie uczelni wyższych z otoczeniem , wzrost efektywności działania i poprawa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich szkół wyższych poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki systemu benchmarkingu, dostarczającego uczelniom dodatkowej, zaawansowanej informacji zarządczej.

czytaj więcej

Szkolenie dotyczące pracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie

W dniu 9 lutego br odbyło się szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych dotyczące pracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie. Szkolenie zatytułowane „Zachowania psychiczne a zachowania agresywne. Jak je rozumieć i przeciwdziałać” poprowadziła pani mgr Elżbieta Dziuba – psycholog i psychoterapeuta z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SGGW. Spotkanie zorganizowała pani dr Beata Just-Brochocka, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Otwierając spotkanie Prorektor ds. Dydaktyki pan prof. dr hab. Bogdan Klepacki wskazał na rosnące znaczenie kompetencji pracowników Uczelni wobec narastającego problemu współpracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie, oraz na potrzebę działań o charakterze systemowym, czego przykładem jest organizowane szkolenie...

czytaj więcej

Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Mając na uwadze konieczność podnoszenia skuteczności standardów zapewnienia  i doskonalenia jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz uspójnienia podejścia w odniesieniu do narzędzi jej monitorowania Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia na spotkaniu w dniu 2 lutego 2015r. przyjęła Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia zawierający zestaw narzędzi, które zaleca się do stosowania w ramach wydziałowych Wewnętrznych Systemów Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Katalog ma charakter otwarty. Wydział ma pełne prawo do stosowania innych narzędzi monitorowania i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia.

Link do Katalogu Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia: http://jakoscksztalce...

czytaj więcej