Monthly Archives Styczeń 2019

Nowy Regulamin Antyplagiatowy w SGGW

Zgodnie z zapisami w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia ma obowiązek sprawdzania wszystkich pisemnych prac dyplomowych, także doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) działający przy Ministerstwie NiSW udostępnił wersję produkcyjną systemu JSA w dniu 3 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dn. 7 stycznia 2019 r. wprowadzony został nowy Regulamin Antyplagiatowy. Jest on dostępny na stronie: http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania

Wszystkie prace dyplomowe, które zostały dopuszczone do obrony przed 3 stycznia 2019 r. traktowane są na starych zasadach, w pozostałych przypadkach należy się stosować do zasad nowego Regulaminu Antyplagiatowego.

Zarzadze...

czytaj więcej