Monthly Archives Luty 2014

Od kompetencji do kwalifikacji – diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Opracowanie Instytutu Badań Edukacyjnych pt.: „Od kompetencji do 
kwalifikacji – diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania 
efektów uczenia się” zawiera wyniki analiz z badań oraz wewnętrznych 
prac projektu, w których tworzenie lub konsultacje zaangażowane było 
szerokie grono ekspertów i interesariuszy. Realizowane projekty 
przynoszą wnioski i wskazania do dalszych prac nad systemem walidacji 
jako częścią zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji.

Publikację można pobrać pod adresem 
http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Walidacja_Ewa_Bacia.pdf

czytaj więcej

Europejski obszar umiejętności i kwalifikacji

Do 15 kwietnia 2014 r. trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie Europejskiego Obszaru Umiejętności i Kwalifikacji, mające na celu osiągnięcie większej synergii i  konwergencji narzędzi UE w zakresie przejrzystości i jakości kształcenia.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm

czytaj więcej

Bruksela na temat jakości kształcenia

Notatka na temat sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów:
Sprawozdanie z postępów w zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym (COM(2014) 29 final).

Dokument UE przedstawia tendencje, jakie w zakresie 
zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym odnotowano od 2009 r., kiedy przygotowano 
pierwsze sprawozdanie dotyczące tej kwestii. Celem sprawozdania jest wyznaczenie 
zagadnień, które powinny być przedmiotem refleksji i konsultacji oraz wniosków co do 
priorytetów działań Komisji w przyszłości, w tym działań prowadzonych w ramach programu 
Erasmus+. 
Analizowane sprawozdanie wykonuje obowiązek nałożony na Komisję w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/143/WE z dni...
czytaj więcej

UW sięga po dane ZUS

logoOPUBLIKOWANO WYNIKI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS

Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych„  realizowane było przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE, w ramach Poddziałania 3.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Badanie rozpoczęto w czerwcu 2010 roku, a 27 stycznia 2014 r...

czytaj więcej

Ile zarabia absolwent SGGW?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w 2012r. absolwentów studiów magisterskich, którzy ukończyli Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, niezależnie od ich stażu pracy, wynosiła 4 700 zł, co uplasowało Uczelnię na 15 miejscu w rankingu badanych 25 uczelni w Polsce dla których próba badawcza przekroczyła 500 osób. W badaniu wzięło udział 609 absolwentów SGGW.

Jednocześnie jak wskazuje raport http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2653 ogólne przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły studia wyższe zawodowe w 2012 r. wynosiło 2 500 zł. Płace 25% osób były wyższe niż 3 500 zł...

czytaj więcej