Monthly Archives Styczeń 2021

Organizacja nauki w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 rekomendowaną formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna, a zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum. W formie tradycyjnej realizowane będą:

  • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury.
  • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów,
  • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magistersk...
czytaj więcej

Powołanie nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Na mocy Zarządzenia Nr 142 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r., Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW został powołany na nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020 – 2024, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa, ponadto jest członkiem m.in. Rady Dyscypliny Nauki Leśne, Rady Programowej Wydziału Technologii Drewna, był lub aktualnie pozostaje członkiem wielu rektorskich oraz senackich komisji...

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams

W dniu 18 stycznia 2021 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami zarządza się trwałe usunięcie wszystkich nagrań zarejestrowanych za pośrednictwem MS Teams (w tym m.in. Zajęć Online), których uczestnikami byli Studenci, wykonanych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

 

Zarządzenie Rektora SGGW z dnia 18.01.2021 r. :  

Regulamin:

czytaj więcej