Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

W dniu 27 lutego 2023 r. na posiedzeniu Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w Uczelni. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2021/2022 oraz ocenę skuteczności działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Podkreślono istotny wpływ wprowadzenia nowego ujednoliconego wzoru ankiety, który przyczynił się do wzrostu liczby wypełnionych ankiet o 57,5% względem poprzedniego roku akademickiego 2020/2021...

czytaj więcej

SGGW otrzyma 672 813,21 PLN w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

SGGW otrzyma 672 813,21 PLN w ramach projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i kompetencji dydaktycznych kadr. Realizacja projektu przyczyni się do wdrażania zmian w SGGW, m.in. w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia, jak również do rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej i wspierającej proces dydaktyczny.

Oprócz SGGW wsparcie otrzyma 51 uczelni na kwotę ponad 34 mln zł.

czytaj więcej

Nowy kwestionariusz studenckiej oceny realizacji zajęć

SGGW przykłada dużą wagę do opinii Studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych, programów kształcenia oraz oceny pracy nauczycieli. Na podstawie systematycznie prowadzonych badań ankietowych poznajemy stopień satysfakcji Studentów z realizacji samego procesu kształcenia i jego wyniku. Dowiadujemy się, które obszary usług edukacyjnych wymagają poprawy, jakie są oczekiwania Studentów oraz propozycje zmian. Wiedza uzyskiwana po każdym semestrze jest podstawą do bieżącej poprawy jakości kształcenia, a w tym roku za sprawą wspólnie podjętych działań Uczelni i Studentów zmodyfikowano i znacząco uproszczono kwestionariusz. Zwieńczeniem wspólnych wysiłków na rzecz podniesienia jakości kształcenia w SGGW było wydanie w dniu 8 marca 2022 r...

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

W dniu 25 lutego 2022 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021

W dniu 28 lutego 2022 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2020/2021 oraz ocenę skuteczności działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Zaprezentowano także najważniejsze wyniki z przeprowadzonych badań dotyczących nauczania zdalnego w SGGW w r. ak. 2020/2021. Podczas dyskusji wskazano konieczność promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania SGGW w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

W dniu 7 października 2021 r. zostało wydane Zarządzenie Rektora dotyczące organizacji i funkcjonowania SGGW w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym r. ak. 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

W dniu 30 września 2021 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Kierunki SGGW wyznaczone do oceny programowej PKA w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 644/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022, zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

  • logistyka, Wydział Ekonomiczny, IV kwartał 2021,
  • zarządzanie, Wydział Ekonomiczny, IV kwartał 2021,
  • bioinżynieria zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, I kwartał 2022,
  • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, I kwartał 2022,
  • dietetyka, Wydział Żywienia Człowieka, I kwartał 2022,
  • pedagogika, Wydział Socjologii i Pedagogiki, I kwartał 2022,
  • towaroznawstwo w biogosp...
czytaj więcej

Wytyczne MEiN dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w siedzibach uczelni. Jednocześnie w sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.

Ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni związane jest:

  • przywrócenie możliwości przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich,
  • zachowanie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów, a także legitymacji służbowych nauczycieli akademickich – pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu...
czytaj więcej

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020

W dniu 22 lutego 2020 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2019/2020 oraz omówił wybrane aspekty dotyczące prowadzonego w semestrze letnim nauczania zdalnego w SGGW. Podczas dyskusji wskazano konieczność doskonalenia systemów informatycznych wspierających procesy kształcenia, a także promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki.

czytaj więcej