Polityka Jakości

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Nr 67-2019/2020 z dnia 27.01.2020 r.  w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Hołdując tradycji oraz mając na uwadze misję i wartości SGGW przyjmujemy, że jakość kształcenia jest jednym z podstawowych elementów działania naszej Uczelni. Prowadzenie badań naukowych, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie działalności oraz budowanie pozytywnych relacji w środowisku społeczno-gospodarczym wspierają synergicznie proces kształcenia.

Celami procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy oraz do działania na współczesnym rynku pracy.

Cele jakości kształcenia osiągane są przez realizację następujących zadań:

 • tworzenie, monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia;
 • zapewnianie spójności programów kształcenia z Polskimi Ramami Kwalifikacji;
 • monitorowanie, analiza i ocena stopnia osiągania przez studentów, doktorantów i słuchaczy zakładanych efektów uczenia się;
 • zapewnianie spójności kształcenia i badań naukowych;
 • doskonalenie jakości kadry badawczo-dydaktycznej, dydaktycznej, technicznej
  i administracyjnej;
 • poprawę jakości infrastruktury badawczej i dydaktycznej wykorzystywanej w procesie kształcenia;
 • wykorzystanie potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego w realizacji kształcenia oraz oceny i doskonalenia jakości kształcenia;
 • rozwój współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie kształcenia;
 • rozwój umiędzynarodowienia procesu kształcenia;
 • udostępniania informacji interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym o działaniach podejmowanych w zakresie podnoszenia jakości kształcenia;
 • monitorowania pozycji absolwentów na rynku pracy;
 • podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia w SGGW;
 • kształtowania postaw projakościowych i rozwoju kultury jakości kształcenia w SGGW.

Działania w zakresie jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są zgodne z aktualną Strategią Rozwoju Uczelni oraz wytycznymi Strategii Bolońskiej i opierają się
o przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje dotyczące jakości kształcenia zawarte
w Standardach i Wskazówkach Dotyczących Jakości Kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA oraz innych wytycznych uznanych za dobre praktyki w globalnej przestrzeni edukacyjnej.

Jakość kształcenia jest planowana, wdrażana, weryfikowana i doskonalona za pomocą wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Za zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Polityka-jakosci-SGGW-2020