Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Hołdując tradycji oraz mając na uwadze misję i wartości SGGW przyjmujemy, że jakość kształcenia jest jednym z podstawowych elementów działania naszej Uczelni. Prowadzenie badań naukowych, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie działalności oraz budowanie pozytywnych relacji w środowisku społeczno-gospodarczym wspierają synergicznie proces kształcenia.

Celem głównym procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia jest prowadzenie edukacji tak, aby absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy i działania na współczesnym rynku pracy.

System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia umożliwia Uczelni realizację jej celów poprzez:

− zapewnianie spójności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
− monitorowanie, analizę, diagnozę, ocenę i doskonalenie efektów kształcenia w procesie kształcenia;
− aktualizację i poszerzanie oferty edukacyjnej;
− zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i administracyjnej;
− poszerzanie współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kształcenia, badań naukowych oraz transferu wiedzy;
− monitorowanie losów zawodowych absolwentów;
− włączanie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych w zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia;
− rozwój infrastruktury dydaktycznej;
− dbałość o efektywny przepływ informacji.

Działania w zakresie jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są zgodne ze Strategią Rozwoju Uczelni oraz wytycznymi Strategii Bolońskiej, z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz rekomendacjami zawartymi w Standardach i Wskazówkach Dotyczących Jakości Kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA. Jakość kształcenia jest planowana, wdrażana, weryfikowana oraz doskonalona za pomocą Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia i podlega okresowym przeglądom.

Za rozwijanie kultury jakości kształcenia, w szczególności za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia, odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej.