Monthly Archives Czerwiec 2020

Zarządzenie Rektora z dnia 15.06.2020r. w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się

W dniu 15 czerwca 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, z wykorzystaniem technologii informatycznych. W zarządzeniu zostały również zawarte informacje dotyczące odbycia oraz zaliczenia praktyk zawodowych. Więcej informacji znajduję się w załączonym pliku.

czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobów przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach

W dniu 09.06.2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat dotyczący sposobów przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach. Ministerstwo podkreśla, że uczelnie posiadają autonomie w zakresie decyzji o wyborze odpowiedniego sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia danych zajęć, a także egzaminu dyplomowego. Ministerstwo zaleca przeprowadzanie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w trybie zdalnym. Natomiast w przypadkach realizacji zaliczeń i egzaminów na terenie uczelni powinny się one odbywać z zachowaniem wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/sposob-przeprowadzania-zaliczen-i-egzaminow-na-studiach

czytaj więcej

Ranking U-Multirank

Projekt U-Multirank jest wielowymiarowym, międzynarodowym rankingiem szkół wyższych, niezależną klasyfikacją przygotowaną przy wsparciu finansowym z programu Erasmus + Komisji Europejskiej.  U-Multirank porównuje wyniki poszczególnych uczelni w pięciu kategoriach: dydaktyki i nauki, badań, transferu wiedzy, orientacji międzynarodowej, zaangażowania regionalnego.

W edycji 2019 udział wzięło ponad 1800 uniwersytetów z 92 krajów. W Polsce udział w rankingu bierze 37 uczelni wyższych.

Uzyskane przez SGGW w 2019 r. oceny w większości wskaźników osiągały wartości z dolnych kwartyli. W zakresie kryteriów Dydaktyka oraz Nauka uczelnia uplasowała się w dolnym przedziale wyników...

czytaj więcej

Webinarium na temat nauczania zdalnego z dr Stephanie L. Moore z University of Virginia

3 czerwca ambasada USA zorganizowała webinarium z Panią dr Stephanie Moore z Univeristy of Virginia (Assistant Professor of Instructional Design & Technology, Curry School of Education and Human Development) na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim.  W czasie spotkania Pani dr Moore omówiła czynniki wpływające na efektywność zdalnego nauczania oraz uczenia się, a także elementy składające się na prawidłowo przeprowadzony kurs online. Zostały również zaprezentowane dotychczasowe doświadczenia Pani dr Moore związane m.in. z projektowaniem kursów online, organizowaniem zajęć zdalnych oraz motywowaniem studentów.

Nagranie z webinarium jest dostępne na stronie Facebooka Ośrodka Studiów Amerykańskich, Uniwersytetu Warszawskiego.

Link do całego nagrania: ...

czytaj więcej

Systemy zapewniania jakości kształcenia na odległość – raport International Council for Open and Distance Education

International Council for Open and Distance Education (ICDE), będąca międzynarodową organizacją działającą na rzecz nauki zdalnej, stworzyła raport, w którym zawarła globalny przegląd modeli jakości w edukacji online. W badaniu porównano 18 najpopularniejszych systemów zapewniania jakości kształcenia na odległość.  Kryteriami oceny i porównań omawianych modeli były kwestie certyfikacji, benchmarkingu, akredytacji oraz zakresu doradztwa.

Omawiane systemy mogą być stosowane w skali makro (krajowym/międzynarodowym), meso (instytucjonalny) i mikro (indywidualna praktyka).W raporcie wskazano cechy charakterystyczne systemów służących zapewnieniu jakości kształcenia online.

  • Wieloaspektowość – systemy wykorzystują wiele środków służących poprawie jakości, uwzgl...
czytaj więcej

Zapewnienie jakości kształcenia zdalnego w czasie kryzysu Covid-19 – opinia eksperta

25 maja 2020 r. na stronie internetowej European University Association ukazał się artykuł „Digital learning and teaching: Ensuring quality during the Covid-19 crisis”, którego autorką jest Pani Tia Lukkola.

W artykule Autorka stwierdza, że w obliczu kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2 uniwersytety w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego przekształciły swoją dotychczasową działalność, organizując realizację programów kształcenia w sposób zdalny. W odróżnieniu od szkół większość uniwersytetów posiadała już pewne doświadczenia w tym zakresie, mając jednocześnie wystarczające zasoby infrastrukturalne, by umożliwić realizację programów kształcenia. Oczywistym pytaniem, jakie się nasuwa w kontekście zdalnego nauczania jest kwestia zapewnienia jakości...

czytaj więcej

Wytyczne do realizacji zajęć dla studentów i doktorantów na terenie SGGW

W dniu 28 maja 2020 r. w związku z przywróceniem w SGGW kształcenia, w tym zajęć o charakterze praktycznym , w szczególności zajęć laboratoryjnych, zajęć klinicznych i praktyk, dla których efekty uczenia się nie  mogą zostać osiągnięte w formie zdalnej Prorektor ds. Nauki i Prorektor ds. Dydaktyki przygotowali szczegółowe wytyczne.

czytaj więcej