Wewnętrzne

Zarządzenie Rektora nr 116 z dnia 22.10.2020 zmieniające Zarządzenie Rektora nr 102 w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora z dnia 30.09.2020 r. w spawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

Zarządzenie Rektora z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i minimalizowaniem ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW

Wytyczne do realizacji zajęć  dla studentów i doktorantów na terenie SGGW

Wskazówki Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczące informowania i dokumentowania zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie w związku z COVID 19

Uchwała nr 67 – 2019/2020
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Formularz okresowego przeglądu systemu

profil ogólnoakademicki

profil praktyczny

Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Instrukcja okresowej oceny zasobów i zaplecza dydaktycznego SGGW

Instrukcja współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z pracodawcami przy wykorzystaniu platformy wspomagającej zdalną weryfikację programów kształcenia przez pracodawców

Instrukcja w sprawie uruchamiania i rozliczania przedmiotów w języku obcym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instrukcja przeprowadzania studenckiej oceny jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie