Wewnętrzne

Zarządzenie Rektora nr 104 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania SGGW w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń realizowanych w formie tradycyjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams

Regulamin prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams

Zarządzenie Rektora z dnia 17.11.2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzenie Rektora z dnia 22.10.2020 zmieniające Zarządzenie Rektora nr 102 w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora z dnia 30.09.2020 r. w spawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

Zarządzenie Rektora z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i minimalizowaniem ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW

Wytyczne do realizacji zajęć  dla studentów i doktorantów na terenie SGGW

Wskazówki Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczące informowania i dokumentowania zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie w związku z COVID 19

Uchwała nr 67 – 2019/2020
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Formularz okresowego przeglądu systemu

profil ogólnoakademicki

profil praktyczny

Harmonogram stosowania Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW w r. ak. 2020/21

Katalog Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Zarządzenie Rektora SGGW z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety studentów dotyczącej dokonania oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem

Wzór ankiety studentów dotyczącej dokonania oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem

Instrukcja okresowej oceny zasobów i zaplecza dydaktycznego SGGW

Instrukcja współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z pracodawcami przy wykorzystaniu platformy wspomagającej zdalną weryfikację programów kształcenia przez pracodawców

Instrukcja w sprawie uruchamiania i rozliczania przedmiotów w języku obcym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instrukcja przeprowadzania studenckiej oceny jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Uchwała nr 1- 2013/2014
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

V2-uchwala jk 1-2013-14

Uchwała nr 3- 2009/2010
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

V1-Uchwała jk 3-2009-2010