Nowy Regulamin Antyplagiatowy w SGGW

Zgodnie z zapisami w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia ma obowiązek sprawdzania wszystkich pisemnych prac dyplomowych, także doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) działający przy Ministerstwie NiSW udostępnił wersję produkcyjną systemu JSA w dniu 3 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dn. 7 stycznia 3019 r. wprowadzony został nowy Regulamin Antyplagiatowy. Jest on dostępny na stronie: http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania

Wszystkie prace dyplomowe, które zostały dopuszczone do obrony przed 3 stycznia 2019 r. traktowane są na starych zasadach, w pozostałych przypadkach należy się stosować do zasad nowego Regulaminu Antyplagiatowego.

Zarzadze...

czytaj więcej

Posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW

W dniu 29.10.2018 odbyło się posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane ze zmianami na Uczelni wynikającymi z wdrożenia przepisów Ustawy 2.0 na doskonalenie jakości kształcenia i funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia (WSZiDJK), informacje na temat planowanych w r. ak. 2018/2019 ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także informacje na temat dorocznego przeglądu WSZiDJK oraz weryfikacji efektów kształcenia...

czytaj więcej

Konferencja „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”

W dniu 23.05.2017r. przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wzięli udział w konferencji organizowanej przez Fundacje Rektorów Polskich oraz firmę plagiat.pl pt. „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”.

W pierwszej części spotkania, odbywającego się w formie panelu eksperckiego, poruszone zostały kwestie związane z zarządzaniem uczelnią. Dużo uwagi poświęcono szkoleniom uczelnianych menedżerów, w szczególności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających mikrozarządzanie. Gospodarzem dyskusji był prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, która była współorganizatorem wydarzenia. Gośćmi panelu byli: Marcin Czaja (MNiSW) prof...

czytaj więcej

Seminarium Enhancing Internal Quality Assurance Systems

W dniu 9 lutego br. w Warszawie odbyło się seminarium upowszechniające rezultaty prac projektu EIQAS „Enhancing Internal Quality Assurance Systems” realizowanego w ramach programu Erasmus + w latach 2014-2016 przy współudziale polskich partnerów tj. PKA oraz KRASP.

Projekt EIQAS ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów. Głównym celem było zwiększenie stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek w zakresie jakości kształcenia (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)) opracowanych przez ENQA i przyjętych na konferencji ministerialnej w Erewaniu w 2015r.. Jednocześnie projekt zakładał  zidentyfikowanie i rozpowszechnienie w krajach partnerskich tzw...

czytaj więcej

Nowe kryteria oceny programowej PKA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 3/2016 przyjęła – na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – statut określający organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów. Kryteria dokonywania ocen programowych na profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu PKA, natomiast warunki przyznawania ocen ujęte są w załączniku nr 3.

Statut do pobrania ze strony PKA http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/statutPKA_2017_full.pdf

czytaj więcej

Aktualizacja wykazu Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem aktów prawnych regulujących obszar jakości kształcenia w SGGW. Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w zakładce Wymagania Wewnętrzne na stronie http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ jak również w Bazie Wiedzy Moodla (http://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=361)

czytaj więcej

Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem

W dniu 16 maja 2016r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja kończąca projekt eCo-Solving pt. „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem” realizowany w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni w latach 2015–2016. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Warszawski wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Konferencja była okazją do spotkania przedsiębiorców, reprezentantów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz naukowców, którzy starają się budować połączenia między uczelnią i otoczeniem w celu zapewnienia studentom jak najlepszych warunków praktycznego kształcenia. Podczas konferencji przedstawione zostały m.in...

czytaj więcej

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds Jakości Kształcenia SGGW

W dniu dzisiejszym (28.01.2016) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia oraz Kierownik Biura Spraw Studenckich. W trakcie spotkania omówiono wnioski z okresowego przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na poszczególnych wydziałach, oceny umiędzynarodowienia oraz weryfikacji efektów kształcenia za pomocą elektronicznego systemu WEK. Podsumowania wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dokonała Pani Prof. dr hab. Irena Ozimek oraz dr. hab...

czytaj więcej

Przyczyny i konsekwencje niedopasowania kompetencji do potrzeb rynku pracy

Podstawą rozwoju społeczeństw i gospodarek są dziś wiedza i umiejętności, bez których nie można mówić o spójności społecznej, konkurencyjności, czy innowacyjności. Ukończenie dobrej szkoły lub uniwersytetu przestaje być gwarancją sukcesu – potrzebne staje się ciągłe uzupełnianie wiedzy i umiejętności zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz więcej osób pracuje na stanowiskach, które nie są spójne ze zdobytym wykształceniem, a brak podstawowych kompetencji może powodować wykluczenie z ważnych obszarów życia społecznego...

czytaj więcej

Ankieta dotycząca informacji o jakości kształcenia w SGGW

Szanowni Państwo

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat informacji dotyczących jakości kształcenia, jakie są przekazywane w ramach zarówno Uczelni jak i Wydziałów. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą Władzom Uczelni oraz Wydziałów na lepsze zarządzanie informacją i wiedzą o jakości kształcenia.

Ankieta znajduje się pod adresem  http://goo.gl/forms/krC8P7KRoI. Jej wypełnienie zajmie około 5 min.

czytaj więcej