Kategoria Bez kategorii

Harmonogram stosowania Narzędzi Monitorowania Jakości Kształcenia w SGGW

Podczas zebrania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się 1 grudnia 2020 r. zatwierdzony został harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia. Dokument ten stanowi rekomendacje dotycząca terminów stosowania poszczególnych narzędzi. Jednocześnie wydział ma pełne prawo do stosowania wybranych narzędzi monitorowania jakości kształcenia w dowolnym czasie w zależności od potrzeb.

czytaj więcej

Nowa Polityka Jakości Kształcenia w SGGW

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął nowe – trzecie wydanie Polityki Jakości Kształcenia SGGW.

Zapisano w niej, że celami procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy oraz do działania na współczesnym rynku pracy.

[pełna treść Polityki Jakości kształcenia SGGW z 2020 r.]

 

czytaj więcej

Nowa uchwała Senatu SGGW

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął uchwałę 67-2019/2020 wprowadzającą nowe – trzecie wydanie uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

[treść uchwały]

czytaj więcej

Nowy Regulamin Antyplagiatowy w SGGW

Zgodnie z zapisami w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia ma obowiązek sprawdzania wszystkich pisemnych prac dyplomowych, także doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) działający przy Ministerstwie NiSW udostępnił wersję produkcyjną systemu JSA w dniu 3 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dn. 7 stycznia 2019 r. wprowadzony został nowy Regulamin Antyplagiatowy. Jest on dostępny na stronie: http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania

Wszystkie prace dyplomowe, które zostały dopuszczone do obrony przed 3 stycznia 2019 r. traktowane są na starych zasadach, w pozostałych przypadkach należy się stosować do zasad nowego Regulaminu Antyplagiatowego.

Zarzadze...

czytaj więcej