Monthly Archives Marzec 2022

Nowy kwestionariusz studenckiej oceny realizacji zajęć

SGGW przykłada dużą wagę do opinii Studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych, programów kształcenia oraz oceny pracy nauczycieli. Na podstawie systematycznie prowadzonych badań ankietowych poznajemy stopień satysfakcji Studentów z realizacji samego procesu kształcenia i jego wyniku. Dowiadujemy się, które obszary usług edukacyjnych wymagają poprawy, jakie są oczekiwania Studentów oraz propozycje zmian. Wiedza uzyskiwana po każdym semestrze jest podstawą do bieżącej poprawy jakości kształcenia, a w tym roku za sprawą wspólnie podjętych działań Uczelni i Studentów zmodyfikowano i znacząco uproszczono kwestionariusz. Zwieńczeniem wspólnych wysiłków na rzecz podniesienia jakości kształcenia w SGGW było wydanie w dniu 8 marca 2022 r...

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

W dniu 25 lutego 2022 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w okresie z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021

W dniu 28 lutego 2022 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2020/2021 oraz ocenę skuteczności działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Zaprezentowano także najważniejsze wyniki z przeprowadzonych badań dotyczących nauczania zdalnego w SGGW w r. ak. 2020/2021. Podczas dyskusji wskazano konieczność promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki.

czytaj więcej