Nowy kwestionariusz studenckiej oceny realizacji zajęć

SGGW przykłada dużą wagę do opinii Studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych, programów kształcenia oraz oceny pracy nauczycieli. Na podstawie systematycznie prowadzonych badań ankietowych poznajemy stopień satysfakcji Studentów z realizacji samego procesu kształcenia i jego wyniku. Dowiadujemy się, które obszary usług edukacyjnych wymagają poprawy, jakie są oczekiwania Studentów oraz propozycje zmian. Wiedza uzyskiwana po każdym semestrze jest podstawą do bieżącej poprawy jakości kształcenia, a w tym roku za sprawą wspólnie podjętych działań Uczelni i Studentów zmodyfikowano i znacząco uproszczono kwestionariusz. Zwieńczeniem wspólnych wysiłków na rzecz podniesienia jakości kształcenia w SGGW było wydanie w dniu 8 marca 2022 r. Zarządzenia Rektora SGGW, które wprowadza nowy wzór ankiety studentów dotyczącej dokonania oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem w SGGW.

 

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>