Bruksela na temat jakości kształcenia

Notatka na temat sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów:
Sprawozdanie z postępów w zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym (COM(2014) 29 final).

Dokument UE przedstawia tendencje, jakie w zakresie 
zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym odnotowano od 2009 r., kiedy przygotowano 
pierwsze sprawozdanie dotyczące tej kwestii. Celem sprawozdania jest wyznaczenie 
zagadnień, które powinny być przedmiotem refleksji i konsultacji oraz wniosków co do 
priorytetów działań Komisji w przyszłości, w tym działań prowadzonych w ramach programu 
Erasmus+. 
Analizowane sprawozdanie wykonuje obowiązek nałożony na Komisję w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/143/WE z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej 
współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Komisja co trzy lata 
przedstawia sprawozdania w sprawie postępu w rozwoju systemów zapewnienia jakości 
w różnych państwach członkowskich oraz w sprawie działań w zakresie współpracy 
na poziomie europejskim. 
W analizowanym sprawozdaniu wykazano zarówno pewne postępy, jakie miały miejsce 
od 2009 r., jak i szereg problemów w obszarach takich, jak np. zwiększanie zdolności 
do zatrudnienia czy rozwój międzynarodowego wymiaru działań. Zdaniem Komisji, konieczne 
jest promowanie międzynarodowej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego oraz 
ukierunkowanie działań na tworzenie wewnętrznej kultury jakości, a nie tylko rozwiązania 
proceduralne. W związku z jednoczesnym promowaniem Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), 
Komisja rozważa, czy możliwe jest określenie podstawowych zasad i wytycznych odpowiednich 
dla wszystkich sektorów edukacji i dla wszystkich rodzajów kwalifikacji oraz ściślejsza 
koordynacja wszystkich europejskich instrumentów przejrzystości i zapewniania jakości. 
Obecnie przygotowywane są konsultacje społeczne w sprawie europejskiego obszaru 
umiejętności i kwalifikacji, mające na celu osiągnięcie większej synergii i konwergencji narzędzi 
UE w zakresie przejrzystości i jakości. 
Dokument UE sporządzono w oparciu o badania i raporty przygotowane m. in. przez Ekspertów 
Bolońskich, Sieć Informacji o Edukacji w Europie (Eurydyce), Europejskie Stowarzyszenie 
Uniwersytetów (EUA), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości 
w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego 
(EURASHE), Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
(EACEA) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

 

Tags: