UW sięga po dane ZUS

logoOPUBLIKOWANO WYNIKI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS

Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych„  realizowane było przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE, w ramach Poddziałania 3.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Badanie rozpoczęto w czerwcu 2010 roku, a 27 stycznia 2014 r. został przekazany Instytutowi Badań Edukacyjnych raport końcowy z projektu. Projekt zakładał by na podstawie efektów badania można było określić związek między ścieżką edukacyjną, a sukcesem na rynku pracy, a także porównać losy absolwentów różnych uczelni, oraz wskazać, które uczelnie najlepiej przygotowują do rynku pracy, a także wskazać absolwentów których uczelni najbardziej cenią sobie pracodawcy. Badanie to miało umożliwić ponadto rzetelną ewaluację jakości kształcenia na UW, a w dalszej perspektywie także przyczynić się do  kształtowania dalszych kierunków polityki edukacyjnej państwa. Realizacja powyższych celów stała się możliwa dzięki połączonym informacjom pochodzącym z rejestrów: Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Uniwersyteckiemu Systemowi Obsługi Studiów (USOS) Uniwersytetu Warszawskiego oraz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mając na uwadze wrażliwość danych wykorzystywanych w badaniu, na jego potrzeby wypracowywane zostały rozwiązania prawne i informatyczne, które zapewniają pełne bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz pełną anonimowość danych. To właśnie wykorzystanie rejestrów jest innowacyjną cechą badania, gdyż w odróżnieniu od innych badań absolwentów w Polsce badanie  to realizowane jest na danych obiektywnych, a nie wyłącznie na opiniach biorących w nim udział absolwentów uczelni wyższych.

Jak wynika z raportu Uniwersytet Warszawski uzyskał dane dotyczące losowo wybranych 1,5 tys. magistrów i 500 licencjatów, którzy studia skończyli w 2007 i w 2008 r. By nie złamać ustawy o ochronie danych osobowych, posługiwano się numerami PESEL.  Wyniki wskazują, iż większość badanych (70 proc. magistrów i licencjatów) pracuje na umowę o pracę. Ponadto wśród absolwentów studiów magisterskich 10 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą, a 7 proc. ma umowę zlecenie. Z 2 tys. absolwentów w rejestrach ZUS nie figurowało zaledwie 87 osób (mniej niż 5 proc.). Ale to wcale nie oznacza, że nigdy nie pracowały zarobkowo. Mogą mieć np. umowy o dzieło, mogą kontynuować naukę.  Na podstawie odprowadzonych do ZUS składek sprawdzono też zarobki badanych. We wrześniu 2011 r. (do tego miesiąca badano ich losy, bo uznano, że później na karierę zawodową wpływ ma już bardziej doświadczenie, a nie edukacja) przeciętna wypłata wynosiła 5 tys. zł dla magistra i 4 tys. zł dla absolwenta studiów licencjackich. Niestety, na razie nie jest możliwe bardziej szczegółowe opracowanie z rozbiciem na kierunki studiów, bo nie zgodził się na to generalny inspektor danych osobowych. Z rejestru ZUS wynika też, że połowa absolwentów w latach 2009-11 miała tylko jednego pracodawcę. 

Podczas badania zapytano też samych absolwentów o ich opinie na temat wchodzenia na rynek pracy. Na prawie 14 tys. wysłanych e-maili z ankietą odpowiedziało mniej niż 2 tys. osób. Możliwości zatrudnienia przy obecnej sytuacji rynkowej najgorzej (2,6 pkt w siedmiopunktowej skali) ocenili magistrzy z kierunków humanistycznych. Najwyżej (4,8 pkt) – licencjaci po studiach matematyczno-przyrodniczych. 56 proc. ankietowanych z grupy osób, które nie pracowały podczas studiów, odpowiedziało, że pół roku po ich skończeniu wciąż nie ma pracy. Wśród tych, którzy pracowali w czasie nauki, bez pracy pół roku po jej skończeniu pozostawało 20 proc. ankietowanych. 78 proc. pracujących było zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej.

Tags: