Kategoria Informacje

Organizacja nauki w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 rekomendowaną formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna, a zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum. W formie tradycyjnej realizowane będą:

  • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury.
  • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów,
  • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magistersk...
czytaj więcej

Powołanie nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Na mocy Zarządzenia Nr 142 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r., Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW został powołany na nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020 – 2024, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa, ponadto jest członkiem m.in. Rady Dyscypliny Nauki Leśne, Rady Programowej Wydziału Technologii Drewna, był lub aktualnie pozostaje członkiem wielu rektorskich oraz senackich komisji...

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams

W dniu 18 stycznia 2021 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami zarządza się trwałe usunięcie wszystkich nagrań zarejestrowanych za pośrednictwem MS Teams (w tym m.in. Zajęć Online), których uczestnikami byli Studenci, wykonanych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

 

Zarządzenie Rektora SGGW z dnia 18.01.2021 r. :  

Regulamin:

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W dniu 17 listopada 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania SGGW w okresie stanu epidemii

W dniu 19 listopada 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Webinarium poświęcone wprowadzeniu do Europejskich Ram Zapewniania Jakości

W dniu 10 listopada 2020 roku odbyło się webinarium poświęcone omówieniu najważniejszych elementów Europejskich Ram Zapewniania Jakości. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane także dodatkowe materiały dotyczące zapewniania jakości w kształceniu za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Było to 5 spotkanie z cyklu 7 konferencji online poświęconych procesowi bolońskiemu.

Więcej informacji nt. kolejnych webinariów znajdują się na stronie: https://eua.eu/events.html

Nagranie ze spotkania znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=wjvrC64lE9w&feature=youtu.be

czytaj więcej

Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

W wyniku zaistniałej na początku 2020 roku sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz środkami zapobiegawczymi zastosowanymi przez organy państwowe od 13 marca 2020 roku proces kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był realizowany zdalnie. Ze względu na niekonwencjonalny sposób przeprowadzenia ćwiczeń oraz wykładów, zasadnym stało się dokładne zbadanie zachodzącego zjawiska i zebranie opinii studentów na temat realizacji kształcenia w semestrze letnim r. ak. 2019/2020. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 2327 studentów SGGW ze wszystkich wydziałów oraz kierunków.

czytaj więcej

Wpływ COVID-19 na życie akademickie w SGGW – najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wpływem COVID-19 na sprawy studenckie, organizacje wydarzeń i konferencji, a także wyjazdów i innych kwestii z życia akademickiego w SGGW znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/aktualizacja-covid-19-najczesciej-zadawane-pytania

czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ograniczeniu prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

W związku z ustanowieniem w Warszawie strefy czerwonej kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Wyjątek stanowią:

  • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
  • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w spawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

W dniu 30 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

czytaj więcej