Kategoria Informacje

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Szanowni Państwo

Dokumentacja w obszarze jakości kształcenia została uzupełniona o nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001833

czytaj więcej

Weryfikacja efektów kształcenia za rok akademicki 2014/2015

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności dokonania weryfikacji efektów kształcenia do 31 października. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji powinny być zawarte w raporcie zbiorczym opracowywanym przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na właściwym Wydziale

czytaj więcej

Wykaz Aktów Prawnych Regulujących Obszar Jakości Kształcenia w SGGW

Obszar jakości kształcenia w SGGW podlega permanentnym zmianom oraz doskonaleniu dlatego też zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem aktów prawnych regulujących obszar jakości kształcenia w SGGW. Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w zakładce Wymagania Wewnętrzne na stronie http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ jak również w Bazie Wiedzy Moodla (http://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=361)

czytaj więcej

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030

Zachęcamy do zapoznania się z „Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030” opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Realizacja Programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki będzie służyć osiągnięciu czterech celów głównych:
1. Wzrostowi jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym i dopasowaniu go do potrzeb społecznych i gospodarczych;
2. Poprawie jakości badań prowadzonych w polskich instytucjach naukowych;
3. Poprawie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce poprzez zmiany w obszarach organizacji, zarządzania i finansowania;
4. Zwiększeniu oddziaływania na otoczenie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe.

czytaj więcej

European University Association

Zapraszamy do zapoznania z najnowszymi publikacjami European University Association dotyczącymi jakości kształcenia:

1. Anna Gover, Tia Loukkola, Andrée Sursock, Esg Part 1: Are Universities Ready?, European University Association, Occasional Papers, 2015

2. Anna Gover, Tia Loukkola, Eureqa Moments! Top tips for internal quality assurance, European University Association, 2015

3. Lidia Borrell-Damian, Rita Morais and John H...

czytaj więcej

Seminarium EIQAS, Polska Komisja Akredytacyjna

W dniu 25 czerwca 2015 roku rozpoczęło się pięciodniowe międzynarodowe seminarium organizowane przez Polską Komisje Akredytacyjną. Tematyka spotkania poświęcona jest systemom jakości kształcenia na uczelniach wyższych oraz standardom opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA). W gronie prelegentów znajduje się m.in. Tove Blytt Holment – członek panelu eksperckiego ENQA, natomiast przedstawiciele SGGW wraz z członkami innych polskich uczelni zostali zaproszeni w charakterze ekspertów...

czytaj więcej

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym dokumentem  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Dokument został zatwierdzony w trakcie konferencji ministerialnej (14-15.05.2015) w Yerevanu.

czytaj więcej

Internacjonalizacja Szkolnictwa Wyższego

Proces umiędzynarodowienia Uczelni jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Umiędzynarodowienie to nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale również  długo- i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Celem umiędzynarodowienia Polskich Uczelni jest doprowadzenie do tego, by więcej studentów i naukowców zagranicznych było na naszych uczelniach, by większy był nasz udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego...

czytaj więcej

Biuletyn informacyjny EXCURSUS poświęcony jakości kształcenia w SGGW

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym EXCURSUS poświęconemu jakości kształcenia w SGGW. Kolejne numery będą ukazywać się w zakładce Baza wiedzy. Życzymy miłej lektury.

czytaj więcej

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

W dniu wczorajszym (16.06.2015) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia, Kierownik Biura Spraw Studenckich oraz przedstawiciele Biura Współpracy Narodowej. W trakcie spotkania poruszono kwestie zmian w zakresie systemu jakości kształcenia w SGGW z uwzględnieniem informacji na temat elektronicznego formularza do weryfikacji efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich,   walidowania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, oceny jakości kształcenia w jeżykach obcych oraz zmiany w kryteriach oceny PKA. Zgodnie z nowym statutem PKA uszczegółowieniu uległy zwłaszcza kryteria oceny programowej oraz warunki przyznawania ocen...

czytaj więcej