Powołanie nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Na mocy Zarządzenia Nr 142 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r., Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW został powołany na nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020 – 2024, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa, ponadto jest członkiem m.in. Rady Dyscypliny Nauki Leśne, Rady Programowej Wydziału Technologii Drewna, był lub aktualnie pozostaje członkiem wielu rektorskich oraz senackich komisji. Dotychczas opublikował przeszło 130 publikacji, realizował 14 wysokobudżetowych krajowych i międzynarodowych projektów naukowo – badawczych oraz dydaktycznych, jest autorem blisko 100 opinii i ekspertyz branżowych, pełnił funkcję promotora 80 prac dyplomowych oraz promotora pomocniczego w 4 zakończonych przewodach doktorskich.

Dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW był wielokrotnie nagradzany, w tym dwukrotnie został wyróżniony przez JM Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW (wyróżnienia te są elementem systemu premiowania najlepszych pracowników naukowych uczelni). W 2012 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą Młodego Aktywnego Naukowca (PAN), a w  2013 r. uzyskał tytuł Lidera Polskiej Nauki (NCBR). Na przestrzeni ostatnich lat dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW uzyskiwał wyróżniającą ocenę za prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną.

 

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>