Internacjonalizacja Szkolnictwa Wyższego

Proces umiędzynarodowienia Uczelni jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Umiędzynarodowienie to nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale również  długo- i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Celem umiędzynarodowienia Polskich Uczelni jest doprowadzenie do tego, by więcej studentów i naukowców zagranicznych było na naszych uczelniach, by większy był nasz udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Przedstawiamy Państwu „Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z nadzieją, iż implementacja zaproponowanych w nim zmian wpłynie na podniesienie konkurencyjności Państwa jednostek naukowych zwłaszcza na arenie międzynarodowej.