Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uplasowała się na pierwszym miejscu w grupie uczelni rolniczych w Rankingu 2014 Perspektyw i Rzeczpospolitej

Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego zajęła pierwsze miejsca w grupach rankingowych:     Kierunki o żywieniu i żywności, Kierunki rolnicze i leśne, oraz liczące się miejsca w zakresie Weterynarii i w Kierunków przyrodniczych. W ogólnym rankingu SGGW zajęło 25 miejsce.

Misją rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej niezmiennie jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. To jednak nie tylko narzędzie, które mądrze wykorzystane może posłużyć maturzystom i ich rodzicom. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego – panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw.

wykres1

W ranking wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła Rankingu dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości, kontekstu, w jakim uczelnie działają. Uczelnia idealna A. D. 2013 prowadzi badania na światowym poziomie, jest blisko powiązana z rynkiem pracy oraz gospodarką i stwarza studentom jak najlepsze warunki do studiowania. W duchu i w działaniu jest innowacyjna i międzynarodowa (rys. 1).

wykres 2

Rys. 1 Zmiana kryteriów rankingu

I w tym sensie ranking może być drogowskazem dla uczelni. Podpowiada im – opierając się na rozsądku członków Kapituły, wiedzy płynącej z bieżącej analizy trendów w rankingach na świecie oraz mądrości zgromadzonej w ciągu trzynastu już lat doświadczeń – w którą stronę należałoby się w przyszłości profilować, jakie aspekty działalności rozwinąć, jakie wyznaczyć priorytety. Tak widziany ranking może stać się ważnym impulsem dla budowania kultury jakości na uczelni.  Zwłaszcza, że trudno znaleźć drugi taki ranking na świecie! Wielość grup kryteriów, ich skład, rozkład procentowy wag, starania o wykorzystanie jak największej liczby „twardych” danych – są unikalne. I w wielu krajach służą za źródło inspiracji w tworzeniu narodowych rankingów.

Kluczową kwestią w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wcześniejsze ustalenie jasnych jego kryteriów, prawidłowe zebranie danych, rzetelne ich opracowanie oraz przejrzyste przedstawienie wyników. Staraliśmy się spełnić wszystkie te wymagania.

Analitycy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pod której egidą przygotowywany jest ranking, pracują nad nim praktycznie cały rok. Wprowadzenie każdej modyfikacji w istniejących kryteriach oraz dodanie nowych poprzedzone jest zawsze dużą pracą studialną, z udziałem kompetentnych osób i instytucji. Pilnie pogłębiana też jest rankingowa wiedza na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez grupę twórców i analityków rankingowych znaną na świecie pod nazwą IREG (International Ranking Expert Group).

wykres 3

Rys. 2 Kryteria Rankingu A.D.2013

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu (rys. 2) czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów wyższych uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Pełna tabela wyników na stronie  znajduje się na stronie: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=822:o-rankingu-szkol-wyzszych-2013&catid=87&Itemid=231

 

Tags: