Posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Dnia 27 listopada w budynku numer 7 miało miejsce posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia poświęcone doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. W spotkaniu udział wzięli Prorektorzy, członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, kierownicy jednostek administracyjnych oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia.

Dyskusja rozpoczęła się od wystąpienia pani dr hab. Justyny Więcek, prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Nauk o Zwierzętach, która jest świeżo po wizycie PKA. Pani profesor podzieliła się cennymi uwagami na temat tego jak dobrze przygotować wydział do wizyty PKA, a szczególności, jakie działania należy podjąć, jakie dokumenty i w jakiej formie należy systematycznie zbierać i zaprezentować podczas wizyty komisji akredytacyjnej.

W drugim wystąpieniu pan dr inż. Mariusz Maciejczak, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia podsumował to co działo się na VIII  Forum EQAF w Goeteborgu, które było poświęcone nowoczesnemu zarządzaniu jakością kształcenia na uniwersytetach. Pan dr inż. Mariusz Maciejczak zwrócił uwagę na różnice pomiędzy polskimi a zachodnimi uniwersytetami w zarządzaniu jakością kształcenia. Większość zachodnio-europejskich uniwersytetów zatrudnia wyspecjalizowanych w tym celu pracowników administracyjnych, którzy nie mają doświadczeń dydaktycznych. Tymczasem polskie uniwersytety zatrudniają w tej roli pracowników dydaktycznych, którzy równocześnie zajmują się zarządzaniem jakością kształcenia.

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie Pełnomocników Dziekanów ds. Jakości Kształcenia na temat stanu wdrażania WSZiDJK na wydziałach, w szczególności formalnego zatwierdzenia systemu oraz weryfikacji efektów kształcenia

Przedostania dyskusja koncentrowała się na ustaleniu rekomendacji dot. przechowywania dokumentów systemu i dokumentów potwierdzających realizację efektów kształcenia.

Na zakończenie uczestnicy rozmawiali o ewaluacji systemu jakości kształcenia oraz o narzędziach, które służą jej doskonaleniu. Wśród poruszanych tematów były między innymi ankiety studenckie oraz ich analiza, funkcjonalności eHMS oraz możliwości dostosowywania sylabusów do specyfiki przedmiotów. Podczas dyskusji przypomniano o tym, że rezultatem dobrze funkcjonującego systemu jakości kształcenia jest zatrudnienie studenta na wymagającym rynku pracy.

Tags: